XXI OGÓLNOPOLSKIE REGATY ŻEGLARSKIE HOTELARZY

549,00 1920,00 

OPIS

ORGANIZATOR: Fundacja Polskie Hotele Niezależne

INFORMACJE CENNIKOWE

JESTEM CZŁONKIEM/PARTNEREM PHN

180 zł brutto nocleg/dobę/pokój jednoosobowy w datach 22/23 i 23/24
220 zł brutto nocleg/dobę/pokój dwuosobowy w datach 22/23 i 23/24
udział/ osoba w regatach 549 zł brutto
sternik 350 zł/brutto

NIE JESTEM CZŁONKIEM/PARTNEREM PHN

400 zł brutto nocleg/dobę/pokój jednoosobowy w datach 22/23 i 23/24
440 zł brutto nocleg/dobę/pokój dwuosobowy w datach 22/23 i 23/24
udział/osoba w regatach 690 zł brutto
sternik 350 zł/brutto

Więcej informacji pojawi się wkrótce

 

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

I. Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?
Administratorem danych osobowych w ramach uczestnictwa w Konferencji Kobieta Hotelarz (dalej: KONFERENCJA) jest Fundacja Polskie Hotele Niezależne z siedzibą: w 10-302 Olsztyn, ul. Marii – Zientary Malewskiej 20B, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numer KRS: 0000234743, posiadająca REGON: 240141737 i NIP: 9542523874 (dalej: .,Fundacja”).

II. W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzane są Twoje dane osobowe?
I. Na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. I lit. a RODO), w celu:
a) organizacji KONFERENCJI przez Fundację;
b) wpisania na listę uczestników KONFERENCJI;
c) w celach marketingowych, w tym przesyłania przez Fundację informacji o organizowanej KONFERENCJI;
d) w celach przesyłania informacji handlowych od partnerów/sponsorów KONFERENCJI organizowanych przez Fundację.
2.Na podstawie prawnie uzasadnionych interesów Fundacji (art. 6 ust. I lit. f RODO), w celu:
a) wykorzystania do promocji i organizacji KONFERENCJI, zamieszczania i publikowania w wydawnictwach Fundacji, jak również
na stronie internetowej i profilach w mediach społecznościowych, w innych przekazach medialnych oraz w reklamach Fundacji
dotyczących promocji jej działalności i realizacji działań statutowych;
b) ustalenia, dochodzenia i obrony wzajemnych roszczeń.

III. Czy musisz podawać dane osobowe?
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do wzięcia udziału i uczestnictwie w KONFERENCJI.

IV. Jak długo będą przetwarzane Twoje dane osobowe?
Dane osobowe przetwarzane będą przez czas niezbędny do organizacji, przeprowadzenia i zrelacjonowania KONFERENCJI lub działań
określonych w pkt li ppkt 2a, ponadto do czasu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w celach marketingowych lub
w celach przesyłania informacji handlowych od partnerów/sponsorów Fundacji a w każdym innym przypadku przez okres wynikający
z przepisów prawa.

V. Kto będzie odbiorcą danych osobowych?
Twoje dane osobowe będą ujawniane pracownikom, współpracownikom oraz partnerom/sponsorom Fundacji, jak również podmiotom
świadczącym usługi prawne na rzecz Fundacji w zakresie niezbędnym dla realizacji wcześniej wymienionych celów przetwarzania danych
osobowych.

VI. Jakie prawa przysługują Tobie z tytułu przetwarzania Twoich danych osobowych?
I. Prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych a także prawo wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania danych, jak również prawo do przenoszenia danych.
2.Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie wobec operacji przetwarzania danych osobowych bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

VII. Do kogo możesz wnieść skargę na sposób przetwarzania Twoich danych osobowych?
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO,
z którym można się kontaktować w następujący sposób:
a. listownie: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;
b. przez elektroniczną skrzynkę podawczą: http://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt;
c. telefonicznie: (22) 531 03 00.

VIII. Istotne informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych
I. Udostępnione dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.
2. Fundacja nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
3. Fundacja nie wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych.
4. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Fundację można się kontaktować przesyłając
odpowiednie zgłoszenie w formie pisemnej przesłanej na adres: Fundacja Polskie Hotele Niezależne, 10-302 Olsztyn, ul. Marii – Zientary Malewskiej 20B,lub adres mailowy: biuro@polskiehoteleniezalezne.pl